Enough Is Enough , can no longer live life on my own terms without honoring the one who controls my Heartbeat

PRAYER OF SALVATION

Do You Know...

• God loves you (John 3:16)

• Sin separates people from God (Romans 3:23)

• JESUS died for your sins (Hebrews 7:27)

• You can receive JESUS now and know God's love (John 1:12)

"If you confess with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved." (Romans 10:8–9)

Pray this prayer out loud:

Heavenly Father, in the mighty name of JESUS , I repent of my sins and open my heart to let JESUS come and reside in me.

JESUS, I confess that you are my Lord and Saviour. I believe you died for my sins and you were raised from the dead.

Fill me with your Holy Spirit. Thank You Father for saving me in JESUS name.

Amen

UMTHANDAZO WENSINDISO

Ingabe uyazi na?

• UNkulunkulu uyakuthanda (NgokukaJohane 3:16)

• Isono sihlukanisa abantu noNkulunkulu (KwabaseRoma 3:23)

• UJESU wathwala izono zakho Ungamamukela UJESU manje (KumaHeberu 7:27)

“Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyiNkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa." (KwabaseRoma 10:8-9)

Khuleka lo mthandazo ngokuzwakalayo:

Baba wethu osezulwini waseZulwini, egameni likaJesu Ngiyaphenduka ezonweni zami futhi ngivula inhliziyo yami ukuvumela UJESU angene ngaphakathi kimi.

Wena Jesu, uyiNkosi yami noMsindisi wami. Ngiyakholwa ukuthi wafela izono zami futhi wavuswa kwabafileyo.

Ngigcwalise ngoMoya wakho oyiNgcwele. Ngiyabonga Baba ngokuba ungisindisi iegameni likaJESU.

Amen.

VERLOSSINGSGEBED

Weet jy...

• God het jou lief (Johannes 3: 16)

• Sonde skei jou van God (Romeine 3:23)

• JESUS het vir jou sondes gesterf (Hebreers 7:27)

• Jy kan JESUS nou ontvang en God se liefde ken (Johannes 1:12)

"as jy jesus as here met jou mond bely, en in jou hart glo dat god hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word." (romeine 10: 8 – 9)

Bid hierdie gebed hardop:

Hemelse Vader, vergewe al my sondes en maak my hart oop, sodat JESUS binne-in my hart kan leef.

JESUS, U is my Here en Verlosser. Ek glo dat U vir my sondes gesterf het en uit die dood opgewek is.

Vul my met U Heilige Gees. Dankie Vader dat U my gered het , in JESUS se naam.

Amen.